Doradca finansowy i jego usługi

Zawód doradcy finansowe wiąże się z wieloma aspektami głównie finansowymi. Zawód ten wykonany jest przez niezależnych, niezwiązanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów, których rolą jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku. Obecnie doradcy finansowi oferują szereg rozmaitych kompleksowych usług, skierowanych dla przedsiębiorstw i inwestorów.
W ramach doradztwa finansowe świadczone są usługi związane z fuzjami i przejęciami, wsparciem w transakcjach, wyceną, modelowaniem finansowym, doradztwie w zakresie nieruchomości czy usługach w zakresie restrukturyzacji finansowej. Zadaniem doradców z zespołu fuzji i przejęć są usługi związane z identyfikacją celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzeniem strategii przejęć i fuzji, planowaniem finansowym i podatkowym aspektów transakcji czy wsparciem przy negocjacjach. Wsparcie w transakcjach to przede wszystkim wsparcie i doradztwo po realizacji transakcji, finansowe i podatkowe badanie due diligence, procedura transakcyjna, przygotowanie dokumentacji transakcji oraz wsparcie w negocjacjach. Wycena obejmuje rozmaite kwestie, takie jak wsparcie w negocjacjach dotyczących wyceny, doradztwo w aspektach podatkowych związanych z wyceną, wycena wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych, doradztwo przy alokacji ceny nabycia czy też analiza wartości majątku dla celów sprawozdawczości finansowej.
Modelowanie finansowe jest istotnym elementem procesu decyzyjnego związane z oceną opcji strategicznych, nowych przedsięwzięć lub istniejącej działalności. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z usług doradców finansowych mają do wyboru wycenę i symulację opcji strategicznych i transakcji, weryfikację modeli finansowych, przygotowanie prognoz wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć, przygotowanie struktury finansowania projektów oraz przygotowanie niezależnego przeglądu biznesu. Usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej skierowane są najczęściej do kadr zarządzających oraz interesariuszy spółek nieosiągających zakładanych wyników i borykający się z problemami finansowymi. Dzięki tej usłudze klienci mają dostęp do usług typu przegląd sytuacji ekonomicznej oraz płynności spółki czy doradztwo w zakresie finansowania dłużnego.

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny w firmie

Korzystanie z usług audytorskich pozwala poświadczyć wiarygodność danych liczbowych i objaśnień słownych informacji zawartych w sporządzanych dokumentach dla spełnienia wymogów obowiązującego prawa, a także wiarygodności informacji przygotowanych dla inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron. Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest przez biegłych rewidentów, którzy dokonują oceny zgodności realizacji projektu z jego założenia. O audyt zewnętrzny wnioskują najczęściej przedsiębiorstwa, które pragną podbudować swoją renomę i ugruntować pozycję na rynku, a także uzyskać certyfikat systemu zarządzania jakością. Aby móc poddać się procesowi certyfikacji dane przedsiębiorstwo powinno wdrożyć u siebie dany system zarządzania jakością, standardy lub procedury. Biegli rewidenci przeprowadzający audyt stosują rozmaite techniki, w tym przeglądy analityczne, szczegółowe badania poszczególnych dokumentów, sprawozdań czy też stosują teksty na okoliczność stwierdzenia takich składowych jak: istnienie, kompletność, sprawowanie kontroli, prawidłowość wyceny, prawidłowość ujęcia księgowego.
Chcący przeprowadzić audyt wewnętrzny przedsiębiorcy mogą dodatkowo skorzystać z usług doradców, którzy służą pomocą w takich obszarach jak doradztwo przy organizacji audytu wewnętrznego (ocena, usprawnianie i opracowywanie regulaminów audytu wewnętrznego), wsparcie w opracowywaniu strategicznego planu funkcjonowania audytu wewnętrznego, pomoc w tworzeniu lub ulepszaniu stosowanej metodyki audytu wewnętrznego. Doradztwa przeprowadzające audyt oszacowują ryzyka i wyodrębniają obszary ich występowania w audytowanej jednostce wraz z jednostkami organizacyjnymi, opracowują roczne plany audytu wewnętrznego, świadczą usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w audytowanej jednostce, sporządzają pisemne sprawozdania z wykonanych zadań audytowych, sporządzają roczne sprawozdania z wykonania planu audytu, przeprowadzają zadania audytowe w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych lub w wybranych tematach przekrojowych, jak również przeprowadzają bieżące akty audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych. Korzystanie z usług doradczych to szybsze i sprawniejsze przeprowadzenie audytu.

Komisja Nadzoru Finansowego i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest centralnym organem administracji państwowej, sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Do głównych zadań Komisji Nadzoru Finansowego należą sprawowanie kontroli nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądze elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych, podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, a także stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) są to standardy, interpretacje i struktura przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej mają zapewnić bezpośrednią porównywalność sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Wynika to z faktu, iż obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości, a w efekcie sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe firm, znacznie różnią się od siebie. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej określają sposób prezentacji danych finansowych, metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym, sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych oraz metody prezentacji majątku trwałego. MSSF pozwala na dokładniejsze przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, szczególnie gdy jest ono notowane na giełdzie oraz łatwiejsze ustalenie danych potrzebnych do kontroli i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

Fuzja stanowi dobrowolne połączenie majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw w jeden organizm, zakładając, iż w wyniku połączenia sytuacja firm ulegnie polepszeniu. Przejęcie przedsiębiorstwa polega natomiast na przejęciu kontroli nad działalnością przez inny podmiot, którym może być inne przedsiębiorstwo, instytucja finansowa, kadra menadżerska lub pracownicy.
Firmy specjalizujące się w doradztwie finansowym i podatkowym świadczą usługi mające na celu optymalizację na rzecz klienta warunków finansowych, prawnych związanych z fuzjami i przejęciami. W ramach doradztwa finansowego oferowane są rozmaite usługi, takie jak doradztwo post-transakcyjne, identyfikacja celów akwizycyjnych i inwestorów, kontakt z organami nadzoru, tworzenie strategii przejęć i fuzji, wsparcie przy negocjacjach, planowanie finansowych i podatkowych aspektów transakcji, efektywne zarządzanie procesem transakcyjnym, w szczególności pod kątem maksymalizacji korzyści płynących ze stworzenia środowiska konkurencyjnego. Zespoły doradztwa podatkowego zajmujące się świadczeniem usług związanych z fuzjami i przejęciami mają za zadanie minimalizowanie ryzyka z jednoczesnym zachowaniem maksymalnej efektywności podatkowej dokonywanych transakcji. Usługi takie obejmują przygotowanie i prowadzenie szkoleń i prezentacji dotyczących restrukturyzacji, kształtowanie struktury transakcji w celu zwiększenia jej podatkowej efektywności, przeprowadzanie podatkowego badania spółki poprzedzającego transakcję w celu identyfikacji i wyceny ryzyka podatkowego istniejącego w przejmowanym podmiocie, monitorowanie aspektów podatkowych przejmowanego podmiotu w czasie przeprowadzania transakcji w celu ograniczenia ryzyk podatkowych mogących obniżyć jego wartość oraz stworzenia efektywnej struktury podatkowej podmiotu, planowanie krajowych i międzynarodowych struktur działalności oraz porównywanie ich efektywności podatkowej, analizę ryzyka podatkowego związanego z daną transakcją lub strukturą własnościową wraz z oceną jego poziomu oraz możliwościami jego ograniczenia, jak również szczegółową analizę podatkową poszczególnych transakcji wraz z prezentacją podatkowych konsekwencji i kosztów ich przeprowadzenia. Reasumując, usługi związane są głównie z analizą i planowaniem podatkowym.

Zalety korzystania z usług doradztwa podatkowego

Głównym celem doradztwa podatkowego, o którym należy wspomnieć na samym początku jest umożliwienie prawidłowości wszystkich zobowiązań podatkowych firmy w zakresie dokumentacji, ewidencji i rozliczenia wszystkich tytułów podatkowych. Doradztwo podatkowe zapewnia gwarancję bezpieczeństwa finansowego, chroni przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi z kontrolą zobowiązań podatkowych i konsekwencjami finansowymi w przypadku ewentualnych sporów podatkowych. Co więcej, doradztwo podatkowe służy również samodzielniejmy wykryciu potencjalnych błędów powstałych w toku rozliczania podatków, zwłaszcza w momencie zwiększonej kontroli podatkowej przez organy skarbowe oraz rozszerzenia zakresu odpowiedzialności na członków zarządu osób prawnych.
Wśród usług doradztwa podatkowego możemy znaleźć opinie prawne i prawno-podatkowe, audyty podatkowe, stałe nadzory doradcze, specjalistyczne instrukcje podatkowe, działalność ekspercką procesów legislacyjnych, ceny transferowe, pomoc publiczną, obsługę postępowań podatkowych czy ekspertyzy sądowe. Jedną z ważniejszych usług jest doradztwo podatkowe dla pracodawców. Ta specjalna usługa obejmuje doradztwo w zakresie planowania optymalnych struktur wynagradzania pracowników oraz członków kadry pracowniczej, planowanie struktur delegowania pracowników w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz obsługę w zakresie rozliczeń podatkowych, optymalizację podatkową w zakresie ubezpieczeń społecznych, opracowanie i pomoc we wdrożeniu zasad korzystania przez pracowników z narzędzi pracy powierzonych przez pracodawcę, przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych i ZUS, rocznych zeznań podatkowych oraz pomoc w dokonywaniu wpłat z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie w urzędach skarbowych i oddziałach ZUS, przygotowanie i prowadzenie szkoleń oraz prezentacji. Równie ciekawą usługą doradztwa podatkowe są podatkowe aspekty fuzji i przejęć. Zespoły specjalizujące się w fuzjach i przejęciach mają za zadanie minimalizowanie ryzyka z jednoczesnym zachowaniem maksymalnej efektywności podatkowej dokonywanych transakcji (np. analiza ryzyka podatkowego związanego z daną transakcją lub strukturą własnościową, planowanie krajowych i międzynarodowych struktur działalności oraz porównywanie ich efektywności podatkowej).

Co to jest audyt finansowy i kto może go wykonać?

Audyt finansowy jest to ocena i badanie okresowych sprawozdań finansowych oraz poprawności rozliczeń. Audyt ma na celu wskazanie, czy sprawozdania finansowe i podejmowane przez przedsiębiorstwo działania w zakresie finansów są zgodne z przepisami, standardami i stosowanymi praktykami. Kontrolowanie bieżących sprawozdań finansowych oraz zalecenie wprowadzenia zmian usprawniają działalność firmy.
Kontrole sprawozdań finansowych przeprowadzane są przez biegłych rewidentów. Audytor przegląda umowy, rachunki, potwierdzenia sald, stan zapasów, a także dokumenty dotyczące kredytów, pożyczek udzielonych firmie przez bank. Na tej podstawie dokonuje analizy, sugerując wprowadzenie odpowiednich zmian, które mają rozwiązać problemy z księgowością czy podatkami. Co zawiera sprawozdanie finansowe? Obligatoryjnie sprawozdanie finansowe sporządzane jest na koniec roku obrachunkowego lub na inny dzień zamknięcia ksiąg wynikających z przepisów prawa podatkowe. Sprawozdanie finansowe zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe potrzebne informacje. Głównym powodem, dzięki któremu przedsiębiorstwa poddają się kontroli własnych finansów jest uporządkowanie rachunkowości firmy.
Każdy audyt finansowy dostosowany jest do charakteru i działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo i może obejmować badanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, badanie planów przekształceń w firmie, ocenę prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych, ocenę systemu finansowo-księgowego prowadzonego w firmie, skontrolowanie dokumentów finansowych firmy. Audyt chodź często kojarzony jest z kontrolą, ma na celu zbadanie sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności i jasności przedstawianych danych, na podstawie których użytkownicy sprawozdań oceniają sytuację majątkową i finansową spółki. Badanie takie często obejmuje pomoc w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych oraz identyfikację ryzyk będących nieodłącznych elementem prowadzenia wszelkiej działalności.

Nadzór rynku kapitałowego- Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, jako organ administracji państwowej sprawuje nadzór między innymi nad rynkiem kapitałowym. Rynek kapitałowy o wysokich standardach daje inwestorom poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, pewny rynek przyciąga inwestorów krajowych i zagranicznych, którzy bez obaw lokują na nim swoje kapitały.
Komisja Nadzoru Finansowego odpowiedzialna jest za prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego, szczególnie w zakresie jego stabilności, przejrzystości, bezpieczeństwa i ochrony uczestników obrotu instrumentami finansowymi. Do podstawowych obowiązków Komisji Nadzoru Finansowego należą nakładanie sankcji na uczestników rynku, którzy nie przestrzegają prawa oraz warunków zezwolenia na prowadzenie działalności, wydawanie decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu regulowanego, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku kapitałowego, współpraca z zagranicznymi organami nadzoru nad rynkiem finansowym, opracowanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej funkcjonowania rynku, kontrola realizacji przez te podmioty obowiązków wynikających z ich działalności oraz statusu na rynku kapitałowym, sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością uczestników rynku kapitałowego.
Dodatkowo Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi działania mające na celu rozwój polskiego rynku finansowego i jego konkurencyjności na świecie, udziela licencji na prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne, wyraża zgodę na brzmienie statutu funduszu inwestycyjnego, wyraża zgodę na pełnienie funkcji w organach nadzorowanych krajowych firm inwestycyjnych, giełd, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, wyraża zgodę na wybór banku powiernika, prowadzi egzaminy dla maklerów papierów wartościowych i maklerów giełd towarowych oraz doradców inwestycyjnych. Każdy inwestor może składać skargi do Krajowej Komisji Finansowej dotyczące niewłaściwego jego zdaniem, funkcjonowania obsługującej go instytucji finansowej. W przypadku przestępstwa na rynku kapitałowym przewodniczący może występować w roli prokuratora przed sądem.